Friday, September 30, 2011

Fourth Consultation Meeting at New Delhi

નવી દિલ્હી, તા.૨૯

વિદેશી ભારતીય કામદારોને ટેકો આપવાની એક મહત્ત્વની પહેલના ભાગરૂપે કેન્દ્ર સરકાર સ્વદેશમાં પાછા ફરતા આવા કર્મચારીઓને રિસેટલમેન્ટના ખર્ચાઓ, વીમા કવચ અને પેન્શનના લાભો મળી રહે તે માટે ટૂંકમાં જ એક સ્કીમ શરૂ કરશે.

આ અંગેની માહિતી આપતાં વિદેશી બાબતોના પ્રધાન વાયાલર રવિએ જણાવ્યું હતું કે, વિદેશમાં વસતા ભારતીયો રેમિટેન્સના સ્વરૂપે દેશમાં અબજો ડોલર મોકલીને દેશના અર્થતંત્રને વેગ આપવામાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપી રહ્યા છે. તેથી તેમને વધુ પ્રોત્સાહન મળી રહે તે માટે તેઓ દેશમાં પરત આવે ત્યારે તેમને ફાયદારૂપ એક સ્કીમ બહાર પાડવાની અમારી યોજના છે.

રિસેટલમેન્ટ ખર્ચાઓ, વીમા કવચ અને પેન્શનના લાભો અપાશે

વિદેશી ભારતીય કામદારો સાથે સંબંધિત પ્રશ્નો અંગે રાજ્ય સરકારો સાથે ચોથી બેઠકને સંબોધતાં તેમણે કહ્યું હતું કે, “અમે ઝડપથી એક એવી સ્કીમ બહાર પાડી રહ્યાં છીએ કે, જેેમાં આવા ઇમિગ્રન્ટ્સ કામદારોને રિસેટલમેન્ટના ખર્ચાઓ, વીમા કવચ અને પેન્શનના લાભો મળી રહેશે.”

વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, “જ્યારે માઇગ્રન્ટ કામદાર ભારત પરત આવે ત્યારે તે વૃદ્ધ થઇ ચૂક્યો હોય છે અને તેને પોતાના પરિવાર અને પોતાની જાતને સપોર્ટ કરવા માટે આર્િથક પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવાની હોય છે. આથી જ આવા કામદારોને સહાયરૂપ થવા માટે અમે આ સ્કીમ શરૂ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.”

આ સ્કીમ અંગે વધુ વિગતો આપવાનો ઇનકાર કરતાં તેમણે વિદેશી કામદારો સાથેના સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવામાં રાજ્ય સરકારોનો ટેકો માગ્યો હતો. રવિએ જણાવ્યું હતું કે, તેમનું મંત્રાલય આશરે ૨.૭ કરોડ વિદેશી ભારતીયો સાથે સહકાર મજબૂત બનાવવાની દિશામાં કામ કરી રહી છે.

Thursday, September 29, 2011

Wednesday, September 28, 2011

Thursday, September 22, 2011

Portfolio Investment Scheme (PIS) for NRIs/PIOs

Building your portfolio in India

NRIs wanting to invest in Indian stock market should:

Open a NRE/NRO savings bank account with a designated bank (AD) branch approved by the RBI for this purpose.

Apply for a general approval for investment in the Indian stock market through a designated bank branch (PIS approval).

Open a DEMAT account with a depository participant (DP) to hold their shares.

Register with a broker to execute their buy/sell orders on the stock exchange(s).


Portfolio Investment Scheme (PIS)


The PIS allows NRIs to acquire shares/debentures of Indian companies or units of domestic mutual funds through the stock exchange(s) in India.

Documents required for opening a PIS account:

Identity proof:
PAN card copy

Passport copy (relevant page where the photograph and address appears)

In case an NRI is applying in India, a visa (on arrival) page where the immigration stamp appears, indicating the NRI’s presence in the country

PIO card/Passport of parents with Indian citizenship for proving PIO status.


Address proof:

For overseas and Indian residential or correspondence address-certified copy of any one of the following will be required:

Recent bank statement or passbook (not more than two months old) is required. In case of a PAN application, an original bank statement for the residential address will be needed.

Copy of driving license

Electricity bills (not more than two months old)

Residence telephone bills (not more than two months old).

Attestation:

If applying in India:

Documents need to be self attested and attested by an employee of the bank in which the account is being setup.
If applying from outside India:

To adhere to know-your-customer (KYC) norms, signature and photo in the account opening form, identity and address proofs, PAN card copy (if given) along with the proof of address should be attested by a notary public, local banker, or official of the Indian Embassy in the country of residence. The attestation is to the effect that copies have been “verified with the originals.” All documents have to be also self-attested.

Wednesday, September 21, 2011

Monday, September 19, 2011

Friday, September 2, 2011

Real Estate in Gujarat or Buy Property in Gujarat India

Let’s have news of booming Real Estate in Gujarat as people are now crazy to Buy Property in Gujarat India. Now a day we witness a phenomenal rise in the demand for both Real Estate in Gujarat and Property in Gujarat. It seems the ordinary people are returning to Buy or Sell Properties like luxurious bungalows, villas, flats, apartments, residential and commercial complexes after an interval in Gujarat India.

Real Estate in Gujarat by introducing world-class real estate infrastructure to the Gujarat’s soil. In the industrial map of India, Gujarat has a significant place as its citizens are well known for their entrepreneurial talent. As part of the global Real Estate property market boom, Gujarat too is gearing up for welcoming the change. Property in Gujarat by defining many real estate companies has made it an ideal place for living and organizing profitable businesses.

Property developers in state offer high-end flats and Luxurious bungalows to locals as well as NRIs. It is a known fact that the NRIs are one of the major investors from USA, Australia, UK, Canada, South Africa, Dubai, Arab Emirate, London, Kent, Leicester, California, Chicago, New Jersey in Gujarat residential property and this makes the real estate developers focus on luring them in foreign investment. The Indian real estate sector has been seeing huge investment from non resident Indians (NRIs) who have now started applying online and checking out top ranking brokers to buy homes and properties across India from various foreign countries like, USA, UK, Canada Australia, Africa, UAE etc…

This particular demand depends on various types of Property in Gujarat like Villas, Bungalows, 2 & 3 BHK Flats, apartments, residential & commercial complexes etc… Real estate in Gujarat moves in cycles, sometimes up and sometimes down. Development of new societies is regularly announced that is the best opportunity to buy properties or land over there in installments. You can also invest in one such society too for better profit yielding.

There are a huge number of luxurious flats and bungalows are coming up in the Gujarat cities, like Ahmedabad, Rajkot, Baroda, Gandhinagar, Mundra, Bhavnagar, Surat, Sasan Gir, Dwarka, Navsari, Bhavnagar etc… It is a fast growing cities and thriving for achieving its mega city status. This encourages the property buyers to purchase properties in this city. Investing in real estate market in Gujarat is the wisest option for the investors at this moment as the state witness a huge growth in real estate development.

Real estate is often the first industry to be affected by changing Internet technology. From social networking to mapping, new applications and website tools are often first tested by Realtors looking to connect with buyers and sellers. This isn’t because most Realtors are computer programmers, but because their industry demands they have a presence online. With new tools and trends coming online every day, it can be tempting to constantly try new web marketing and networking strategies.

Gujarat Real Estate services are easily found out for everyone. There are many websites, where you can visit such a great website like http://www.nrigujarati.co.in/realestate .

Real Estate in Gujarat is considered one of the most growing places for investment. Builders and investors are seems to making their way to the Gujarat. Today, one can find various leading real estate firm in Gujarat and they all are fully dedicated to provide best accommodations with all the features, to attract the people, so that they can get experience of luxurious style of living. Such companies are familiar about customer’s demand and keeping such things in mind they work on the housing projects as well as various other projects to buy or sell Property in Gujarat.

Apart from that, Gujarat is also considered as most profitable destination on the course of commercial property business, so the all cities of Gujarat is now a major destination for all the investors and invites to start the most profitable business. So, if you are looking for commercial as well as housing property, it is recommended to go through Gujarat real estate property listings that will help you all the by providing all the detailed information in terms of price area, buy and sell of the properties.